Mokyklos

Mokyklos istorija


Punsko Dariaus ir Girėno
pagrindinė mokykla
ir gimnazija
ul. 11 Marca 16, 16-515 Puņsk, Lenkija

tel.(fax) 0 87 51 61 013, e-mail: gimpunsk@o2.pl

  Nuo 1526 metų Popiežiaus nutarimu kiekvienoje parapijoje pradėjo veikti mokyklos. Jos veikė nuo vėlyvo rudens iki pavasario. Pagrindine knyga buvo katekizmas. Apie mokykla Punske pirmą kartą buvo paminėta XVII a. pabaigoje. 1808m. Seinuose įsteigta gimnazija.
  Spaudos draudimo metu Punsko apylinkėse veikė mažos mokyklėlės, kuriose mokė daraktoriai. I pasaulinio karo metu „Žiburio“ bendrija įsteigė Punske mokyklą, kurioje mokė J.Baltrukonis.Nuo 1819m. Seinuose pradėjo veikti „Žiburio“ gimnazija, kuri po metų buvo perkelta į Lazdijus.
  Tarpukario laikotarpyje Punske nebuvo lietuviškos mokyklos, tačiau lietuvių kalba buvo dėstoma kaip dalykas. Norint įsteigti klasę su lietuvių kalba, turėjo būti ne mažiau kaip 7 mokiniai norintys mokytis lietuvių kalbos. Toks buvo Švietimo Ministro nurodymas.
  1952-1953m. įsteigtos lietuviškos mokyklos Punske, Vaitakiemyje, Vidugiriuose ir Navinykuose, o kitose mokyklose lietuvių kalbos buvo mokoma kaip dalyko. 1956m. Punske įkurtas licėjus.
  Lietuviškos mokyklos įsteigtos 1952-1956m., išliko nepakitusios beveik iki XX amžiaus pabaigos.
  1944m. frontui pasitraukus į vakarus, įsteigtos mokyklos Punske, Pristavonyse ir Vidugiriuose. Deja, jose buvo mokoma tiktai lenkiškai, o tik po 1951m. galima buvo įsteigti lietuviškas mokyklas. Tačiau lietuvių kalbos mokytojai neturėjo tinkamų kvalifikacijų.
  Pirmieji mokytojai buvo ne tik pedagogai, bet ir aktyviai dalyvavo kultūriniame bendruomenės gyvenime. Tai Juozas Maksimavičius, Petronėlė Jakimavičienė, Bronė Kliučinskienė, Jonas Stoskėliūnas, Juozas ir Elena Vainai, Juozas Sigitas Paransevičius, Algis Uzdila ir kiti.
  Dabar Punsko ir Seinų krašte pagrindinės mokyklos veikia Navinykuose, Pristavonyse, Vidugiriuose, Punske ir „Žiburio“ mokyklų kompleksas Seinuose (darželis, pagrindinė mokykla ir gimnazija ).
  Po 1999m. švietimo reformos, Punske veikia šešiametė pagrindinė mokykla ir gimnazija su lenkų ir lietuvių dėstomąja kalba.
  2004-ųjų metų gruodžio 10 mokykloms suteiktas Dariaus ir Girėno vardas. Trimetėje gimnazijoje yra 9 klasės (po dvi su lietuvių mokomąja kalba ir viena su lenkų mokomąja kalba).
  2005/2006 mokslo metais gimnazija lankė 209 mokiniai. Lietuviškose klasėse buvo 146 vaikai, o lenkiškose 60. Mokykloje dirbo 30 mokytojų. Mokyklai vadovavo Juozas Bliūdžius (direktorius) ir Marytė Misiukonienė (pavaduotoja).
Mokykloje dirba 29 mokytojai. Nuo 2007 metų rugsėjo 1 d. mokyklai vadovauja Jonas Vydra (direktorius) ir Jolanta Jonušonytė (pavaduotoja).


Savivaldybinis vaikų darželis su lietuvių ir lenkų dėstoma kalba

   Vaikų darželis Punske veikia nuo 1949 metų. Iš pradžių buvo vieno amžiaus vaikų grupė. Nuo 1982 metų veikė jau kelios grupės padalytos į kalbines grupes:
3-4 metų (lietuvių grupė)
5-6 metų (lietuvių grupė)
3-6 metų (lenkų grupė) 
    Vaikų darželį gali lankyti vaikai su specjaliais švietimo reikalavimais kurių amžius nuo 3 iki 8 metų. Vaikams paruošta daug užsiėmimų, papildomai yra vedamos ritmikos pamokos, anglų kalbos pamokos, tikybos pamokos. Vaikai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir festivaliuose.


Punsko
Kovo 11 bendrojo lavinimo licėjus
Profiliuotasis licėjus

http://zsopunsk.internetdsl.pl/index.htm

1952 m. Lenkijoje prasidėjo tautinių mažumų mokyklų organizavimas. 1953 m. gruodžio 1 d. Suvalkų bendrojo lavinimo licėjuje pradėjo darbą pedagoginė klasė su lietuvių dėstomąja kalba. Lankė ją 23 aštuntokai – tuo metu Lenkijoje buvo privaloma septynmetė pradinė mokykla. Klasės pagrindiniu organizatoriumi ir auklėtoju buvo Jonas Stoskieliūnas, Kauno universiteto absolventas. Dirbo joje lietuviai mokytojai Elena Vainienė, Juozas Vaina, Juozas Kubilius.
Panaši klasė buvo bandoma suorganizuoti ir 1954/55 mokslo metais, bet tada susirinko vos keli kandidatai. 1955/56 mokslo metais susirenko 15 vaikų norinčių mokytis lietuviškoje klasėje – jie atskiros klasės nesudarė, bet mokėsi lietuvių kalbos kaip dalyko. Taip buvo žengiami pirmieji žingsniai organizuojant lietuvišką licėjų Punsko – Seinų – Suvalkų krašte.
Vis labiau norėjosi turėti savo mokyklą Punske. Visuomenės remiami veikėjai pradėjo belsti į Švietimo ministerijos Varšuvoje duris prašydami tokią mokyklą įsteigti Punske. Daug pasidarbavo mokytojai Jonas Stoskieliūnas, Jouzas Vaina, Stanisŗaw Ŗysakowski, Antanas Judickas, Stasys Marcinkevičius ir kiti. Šių žmonių pastangų dėka 1956 m. rugpjūčio 20 d. Lenkijos Švietimo ministro potvarkiu nr. SO1-5087/56 buvo įkurta Punske vidurinė mokykla.
1956/57 mokslo metais Punske buvo suorganizuota aštuntoji klasė ir iš Suvalkų perkelta lietuvių moksleivių grupė, kuri sudarė devintąją. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Stanisŗaw Ŗysakowski, tuomeitnis Punsko pradinės mokyklos vedėjas, direktoriaus pavaduotoju – Juozas Vaina. Devintos klasės auklėtoju tampa lituanistas Jonas Stoskieliūnas, aštuntos – mokytojas Juozas Vaina, kuris dėstė fiziką, chemiją ir biologiją. Mokytojas Jonas Stoskieliūnas be gimtosios dėstė dar prancūzų kalbą ir istoriją. Matematiką ir geografiją dėstė mkt. Elena Vainienė, lenkų kalbą – mkt. Petronelė Jakimavičienė, rusų kalbą – mkt. Stanisŗaw Ŗysakowski, fizinį lavinimą ir karinį parengimą – R. Zawolski. Pradžioje sunkiomis sąlygomis, esant labai kukliai materialinei bazei, tačiau su dideliu entuziazmu mokytojai ir moksleiviai pradėjo darbą tęsiamą iki šiol.
Laikui bėgant pasikeitė mokomoji bazė. 1959 m. mokykla gavo naujas patalpas, kurios greit pasirodė per ankštos. Buvo dedamos pastangos statyti naujas patalpas mokyklai ir jau 1977 m. Punskas gavo naują mokyklinį kompleksą su sporto sale ir bendrabučiu. Tuo metu šis kompleksas, kuriame dirbo kartu licėjus ir pradinė mokykla, pilnai tenkino šių mokyklų poreikius. Keitėsi taip pat mokytojų kadrai. Vis daugiau įsidarbinėdavo mokykloje baigusių aukštajį mokslą jos absolventų. Stanislav Lysakovski mokyklai vadovavo iki 1958/59 mokslo metų, po to direktoriaus pareigas ėjo: Jķzef Dabuszyņski, Algis Uzdila, Juozas Sigitas Paransevičius, Irena Čeplienė. 1991/92 mokslo metais direktoriauti pradėjo Marytė Černelienė.
 Mokyklos istorijoje svarbi data yra 1992 m. kovo 11-oji. Šią dieną, dalyvaujant svečiams iš Lietuvos ir Lenkijos bei gausiai susirinkusiai visuomenei, mokyklai suteiktas garbingas Kovo 11-osios vardas. 1999 m. rugsėjo 1-ąją pradėjof darbą Techninio licėjaus pirmoji klasė. Techninis licėjus – tai mūsų moksleiviams naujos galimybės plėsti savo žinias ir sugebėjimus, kurie pravers šiuolaikiniam pasauly. Be bendrų dalykų, tokių, kurie dėstomi bendrojo lavinimo licėjuje, techninio licėjaus mokiniams dėstomi dar interpersonaliniai santykiai, verslo pagrindai, biuro darbai. Moksleiviai įgyja sugebėjimų, kurie padės vesti nuosavą įmonę, tvarkyti savo verslą.

15.08.2022 // www.lt.ugpunsk.pl